Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце

Коя е първата развъдна организация в България?

Група овцевъди основатели на Сдружението на Маришките овце Група овцевъди основатели на Сдружението на Маришките овце
                                                                                              Коя е първата развъдна организация в България?
На 11.12.2019 г., в гр.Правец се проведе церемонията по избор на „Зооинженер на годината“, което беше съчетано с тържествено честване на 60 – тата годишнина от създаването на Държавната служба по селекция и репродукция. По този повод присъстващите изслушаха доклад изнесен от зооинженер Бонка Чолакова, в които беше направен исторически преглед на развъдната дейност със породите селскостопански животни в страната. Ретроспекцията, която направи зооинж. Бонка Чолакова засегна голям исторически период, който обхваща мерки на държавата и събития по отношение на животновъдството за времето след Освобождението на България през 1878 г до наши дни. От съществено значение при представянето на доклад по историческа тематика е докладчика, да отрази вярно и точно фактите и събитията особено тези които станаха след 10 ноември 1989 г., тъй като повечето от присъстващите са свидетели и живи участници. Особен акцент докладчика направи по отношение на промяната на основните функции, които имаше държавната служба по селекция и репродукция в животновъдството, а именно преминаването на развъдната дейност с породите селскостопански животни от ИАСРЖ в развъдните организации. По този повод съм длъжен да внеса някои уточнения по отношение на създаването на развъдните организации, тъй като в доклада беше отбелязано, че първата развъдна организация в страната след промените през 1989 е тази за породата Симентал. Справка в сайта на Развъдната организация за породите Монбелиард и Симентал показва, че тя е учредена на 27.12.2006 г. По този повод съм длъжен да информирам зооинженерната общност, че инициативна група от специалисти зоонженери покрепена от овцевъди отглеждащи овце от породите Бяла Маришка и  Вакла Маришка на 08.08.1990 г. учредиха Дружество за отглеждане и развъждане на Маришките овце. С решение № 13662 от 12.12.1990 г. Пловдивският окръжен съд регистрира дружеството като юридическо лице с нестопанска цел. През 1991 година беше поставено началото на водене на зоотехнически регистри за двете породи,  в които започна вписването на произхода на новородените агнета през 1991 г., а през 1993 година бяха заведени родословните книги на двете  породи Бяла Маришка и Вакла Маришка. През 1991 г бяха проведени и първите контроли на млечността в стадата на Васил Антов /с Бели маришки/ и Атанас Пърев /Вакли маришки/. Във всички стада се постави началото на регистриране на плодовитостта на овцете. През 1997 година е разработена информационна система за лактационни изчисления и натрупване на данни от контролите на млечността и плодовитостта. След многобройни усъвършенствания и допълнения през 2010 година тази информационна система прерасна в Информационна система за мониторинг и мениджмънт на Маришките овце. Тя интегрира базата данни от зоотехническите регистри, родословните книги и контролата на продуктивни качества на Бели и Вакли Маришки овце. През 2006 година Дружеството за отглеждане и развъждане на Маришките овце проведе своята първа самостоятелна Есенна изложба, която се проведе на 22 октомври 2006 година в с.Избегли, община Асеновград, обл. Пловдив. Въпреки, че споменатите събития са отразени в публичното пространство /вестници, списания, телевизионни репортажи/, а резултатите от развъдната дейност са отразени в научни публикации, това не е споменато в този изключително важен доклад на зооинженер Бонка Чолакова. Във връзка с неизбежната необходимост развъдната дейност да се пренесе в частнният сектор, промените в Закона за животновъдство бяха извършени доста по-късно през 2000 година и чак тогава се учредиха останалите развъдни организации в овцевъдството, козевъдството и говедовъдството. Това уточнение е необходимо, за да може в съзнанието на днешните поколения да остане историческата истина такава каквато е.
 
15.12.2019 г.                                                                                                                                            Проф. д-р Дойчо Димов
Пловдив